Fluent interface

V đnh nghĩa fluent interface, mi các bn xem ti đây

Gi s bn mun đi t Hà Ni ti Sài Gòn qua các thành ph khác nhau và bng các phương tin khác nhau theo th t sau:

 • Đi taxi ti ga.
 • Đi tàu ha ti Huế.
 • Ngh ti Huế 1 tun.
 • Đi xe khách ti Đà Nng.
 • Ngh ti Đà Nng 3 ngày.
 • Đi máy bay ti Sài Gòn.

  Nếu theo cách lp trình thông thường, bn s có 1 class HanhTrinh, trong class đó s có 5 phương thc DiBangTaxi(Đa đim), DiBangTauHoa(Đa đim), DiBangXeKhach(Đa đim), NghiTai(Đa Đim), DiBangMayBay(Đa đim) như sau:

  public class HanhTrinh

  {

  public void DiBangTaxi(string diaDiem)

  {

  Console.WriteLine(“Di bang taxi toi {0}”, diaDiem);

  }

  public void DiBangTauHoa(string diaDiem)

  {

  Console.WriteLine(“Di bang tau hoa toi {0}”, diaDiem);

  }

  public void DiBangXeKhach(string diaDiem)

  {

  Console.WriteLine(“Di bang xe khach toi {0}”, diaDiem);

  }

  public void DiBangMayBay(string diaDiem)

  {

  Console.WriteLine(“Di bang may bay toi {0}”, diaDiem);

  }

  public void NghiTai(string diaDiem,int ngay)

  {

  Console.WriteLine(“Nghi tai {0} {1} ngay”, diaDiem, ngay);

  }

  }

  Khi đi từ Hà Nội tới Sài Gòn, ta gọi class HanhTrinh như sau:

  static void Main(string[] args)

  {

  var hanhtrinh = new
  HanhTrinh();

  hanhtrinh.DiBangTaxi(“Ga Ha Noi”);

  hanhtrinh.DiBangTauHoa(“Hue”);

  hanhtrinh.NghiTai(“Hue”, 7);

  hanhtrinh.DiBangXeKhach(“Da Nang”);

  hanhtrinh.NghiTai(“Da Nang”, 3);

  hanhtrinh.DiBangMayBay(“Sai Gon”);

  }

  Nếu ta viết lại class HanhTrinh theo cách thức “fluent” thì nó có dạng như sau:

  public class FluentHanhTrinh

  {

  public FluentHanhTrinh DiBangTaxi(string diaDiem)

  {

  Console.WriteLine(“Di bang taxi toi {0}”, diaDiem);

  return this;

  }

  public FluentHanhTrinh DiBangTauHoa(string diaDiem)

  {

  Console.WriteLine(“Di bang tau hoa toi {0}”, diaDiem);

  return this;

  }

  public FluentHanhTrinh DiBangXeKhach(string diaDiem)

  {

  Console.WriteLine(“Di bang xe khach toi {0}”, diaDiem);

  return this;

  }

  public FluentHanhTrinh DiBangMayBay(string diaDiem)

  {

  Console.WriteLine(“Di bang may bay toi {0}”, diaDiem);

  return this;

  }

  public FluentHanhTrinh NghiTai(string diaDiem, int ngay)

  {

  Console.WriteLine(“Nghi tai {0} {1} ngay”, diaDiem, ngay);

  return this;

  }

  }

  Vi cách viết này, ta gi class FluentHanhTrinh như sau:

  static void Main(string[] args)

  {

  new FluentHanhTrinh()

  .DiBangTaxi(“Ga Ha Noi”)

  .DiBangTauHoa(“Hue”)

  .NghiTai(“Hue”, 7)

  .DiBangXeKhach(“Da Nang”)

  .NghiTai(“Da Nang”, 3)

  .DiBangMayBay(“Sai Gon”);

  }

  Và đây là kết qu chương trình:

Advertisements

3 thoughts on “Fluent interface

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s