Giới thiệu SSIS

SSIS là viết tt ca SQL Server Integration Services, mt trong các thành phn chính ca Microsoft SQL Server Enterpise Edition. 

Tin thân ca SSIS là DTS (Data Trasformation Services). SSIS được tung ra trong phiên bn SQL Server 2005.


 Các tính năng chính ca SSIS:

 • ETL (Extract, Transform, Loading) data
 • Kết hp, chun hóa, phân chia và phân tích d liu.
 • Chuyn hóa các kiu d liu khác nhau (Ví d: chuyn t excel sang SQL Server)
 • Thc hin bo trì d liu và các nghip v v database: Backup, rebuild indexes,…
 • Chuyn các đi tượng SQL Server
 • H tr workflow
 • Thc hin Analysis services và các truy vn v Data-Mining
 • Dùng như là mt datasource cho các báo cáo ca Reporting Services
 • Thc hin FTP
 • Có th to các thành phn theo ý ca lp trình viên
 • S dng các ScriptTask đ viết các mã lnh bng C# trong VSTA
 • Gi mail
 • Truy cp Web Services qua cng HTTP
 • X lý các file: xóa, sa, …
 • … 
   

Kiến trúc ca SSIS

SSIS có 2 thành phn chính

 1. Data Transformation Run-time engine (màu vàng): Qun lý các control flow và package

DataFlow engine:

 1. Data Sources
 2. Transformations
 3. Destinations.  


 
 

Gii thiu package 

Package ging như mt ng dng trong Winform application. SSIS s chy các nhim v t file package này.

Khi to ra 1 solution bng BIDS (Business Intelligent Development Studio). Sinh ra 1 pakage (ging như 1 project mc đnh trong Winform application) có đuôi là dtsx (package1.dtsx).

 1. Mt package s gm:
 • Control Flow: gm các task và container
 • Precedence constrains
 • DataFlow

Gii thiu v DataFlow

DataFlow là mt task chính trong các task ca control flow, Nhim v chính ca DataFlow là transform d liu (chc năng chính ca DTS trong SQL Server 200).

Trong 1 DataFlow có các thành phn chính sau:

 • DataFlow sources: ngun cung cp d liu đ transform, dùng Connection Manager đ kết ni d liu, d liu có th là SQL, Oracle, CSV,…
 • Transformations: thao tác vi ngun d liu như
  • Pivot, Unpivot d liu
  • Merge, Sort, Aggregate d liu
 • DataFlow destinations: Nơi ct gi d liu, dùng Connection Manager đ kết ni vi d liu


   
   

kick it on DotNetKicks.com

Advertisements

One thought on “Giới thiệu SSIS

 1. Anonymous says:

  Cho em hỏi nếu em có 1 cơ sở dữ liệu cứ 5giây thay đổi 1 lần, vậy thì trên cái SQL server có tự động cập nhật không ạ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s